Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. Hougang Park
(Ln. 57, Jian’an St./Jian’an St.)
28
6
2. Fuying Administration Center
(No.17, Siwei Rd./No.20, Siwei Rd.)
25
9
3. Xisheng Park
(Xisheng St./Ln. 201, Xisheng St.)
33
3
4. MRT Xinzhuang Sta. (Exit 1)
(Zhongzheng Rd./Sec. 1, Zhonghua Rd.)
36
2
5. Danfeng Police Substation
(Ln. 77, Shuangfeng Rd.(Danfeng Police Station))
26
0
6. Xinzhuang Baseball Court
(No.75, Hexing St./No.23, Sec. 1, Fuxing Rd.)
59
15
7. Xinzhuang Culture and Arts Center
(No.133, Zhongping Rd.)
22
26
8. Zhonghua & Zhongyuan Intersection
(Zhongyuan Rd./Sec. 2, Zhonghua Rd)
58
0
9. Fushou Park
(No.130 to No.140, Fushou St.)
33
3
10. MRT Danfeng Sta. (Exit 1)
(Zhongzheng Rd./Min’an Rd)
38
8
11. Zhonggang Elementary School
(No.70, Zhonghe St. (opposite))
48
2
12. Huangcheng Park
(No.74, Zhongxin St.)
26
6
13. Siwei Park
(No.181, Siwei Rd. (opposite))
34
6
14. Touqian Sports Park
(No.165, Toucheng St. (opposite))
41
9
15. Touqian Junior High School
(No.3 to No.9 , Zhongyuan Rd. (opposite))
38
4
16. Zhonghua Village (Zhonghua Rd. Sec. 2 )
(No.31, Sec. 2, Zhonghua Rd. (opposite))
33
5
17. Zhonghua & Zizhi Intersection
(Sec. 2, Zhonghua Rd/Zizhi St.)
35
1
18. Xintai Park
(Ln. 116, Jianzhong St./Aly. 3, Ln. 116, Jianzhong St.)
31
5
19. Taipei Hospital
(No.131 to No.137, Siyuan Rd.)
10
12
20. Si Xian Elementary School
(No.66, Fule St. (opposite))
50
2
21. Feng-Nian Elementary School
(No.161, Qiongtai Rd. (opposite))
22
6
22. Xinshu Park
(No.627, Xinshu Rd. (opposite))
31
1
23. Jianfu Park
(Jianfu Rd./Ln. 49, Jianfu Rd.)
30
2
24. Xinhua Park
(Wugong 2nd Rd./Ln. 50, Wugong 3rd Rd.)
29
9
25. Xi Sheng Guan
(No.499, Xinshu Rd.)
14
16
26. MRT Huilong Sta.(Exit 3)
(Zhongzheng Rd./Ln. 746, Zhongzheng Rd.)
44
14
27. Litai Village(Zhonghuan Rd. Sec. 2)
(No.423, Sec. 2, Zhonghuan Rd.(opposite))
23
11
28. Crescent Bridge
(No.1, Qionglin Rd.)
22
6
29. XiSheng Square
(No.251, Shuxin Rd.(oppsite))
28
6
30. Zhongzheng & Fuguo Intersection
(No.879-16, Zhongzheng Rd.)
41
1
31. Xinzhuang Joint Office Tower, Executive Yuan
(Zhongping Rd./ Sec. 2, Ronghua Rd. intersection)
21
23
32. MRT Xinzhuang Sta. (Exit 2)
(Ln. 214, Xinzhuang Rd.)
18
12
33. MRT Touqianzhuang Sta.(Exit.1)
(Zhongzheng Rd./Siyuan Rd.(intersection))
46
68
34. Xinzhuang Gymnasium
(Ln. 136, Sec. 1, Zhonghua Rd.(oppsite))
25
15
35. MRT Fu Jen University Sta.(Exit.4)
(No.510-1, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist.)
17
25
36. Min’an E.& Minquan Intersection
(No.48 Min’an E. Rd., Xinzhuang Dist.)
23
13
37. Longfeng Park
(No.72, Long’an Rd., Xinzhuang Dist.(oppsite))
15
25
38. Yijibang
(No.312, Sec. 7, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist)
32
8
39. Zhenyi Village Park
(No.12, Ln. 128, Fumei St., Xinzhuang Dist.)
29
3
40. Changlong Elementary School
(Changping Street / Changping Street 31 Lane (opposite the Changlong Primary School sidewalk))
28
2
41. MRT Xinzhuang Fuduxin Sta.
(Sec. 4, New Taipei Blvd./Zhongxin St., Xinzhuang Dist.)
13
23
42. MRT New Taipei Industrial Park Sta.
(No.55, Wugong Rd., Xinzhuang Dist.)
26
8
43. Xinzhuang Labors Center
(No.222, Xinshu Rd., Xinzhuang Dist.)
10
16
44. Fumei Park
(Fumei St./Ln. 62, Fumei St., Xinzhuang Dist.)
31
5
45. Fu Jen Catholic University Hospital
(No.66, Santai Rd., Xinzhuang Dist.)
15
3
46. Changping Park
(Zhongyang Rd./Fushou St., Xinzhuang Dist.)
6
34
47. Xintai Swimming Pool
(No.478, Xintai Rd., Xinzhuang Dist.)
20
6
48. Dazhong Temple
(No.82, Zhongzheng Rd.,Xinzhuang Dist.)
18
8
49. Huacheng Park
(NO.43.Lin.166 Siyuan Rd. XinZhuang Dist)
20
12
50. Xinzhuang Stadium
(No.209, Sec. 1, Fuxing Rd., Xinzhuang Dist.(opposite))
30
6
51. Xintai Junior High School
(No.359, Xintai Rd., Xinzhuang Dist.)
3
15
52. Zhonggang Vision Hall
(No.301, Zhongyang Rd., Xinzhuang Dist.(opposite))
15
15
53. Touqian Elementary School
(No.93, Touqian Rd., Xinzhuang Dist.(opposite))
25
5
54. Xinzhuang Civil Sports Center
(No.66, Gongyuan Rd., Xinzhuang Dist.(opposite))
32
8
55. JhongPing Junior High School
(No. 385, Zhongping Rd., Xinzhuang Dist.)
13
27
56. Zhongxin Elementary School
(Sec. 2, Ronghua Rd./Zhongfu St., Xinzhuang Dist.)
39
1
57. Far East Power Corporate Headquarters
(No. 30, Guangfu Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
7
23
58. Zhongzheng & Fuhai Intersection
(No. 413, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist.(opposite))
35
9
59. MRT Xingfu Station
(No. 292, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist.)
31
1
60. Honhui Plaza
(No.558, Zhongyang Rd. (Side))
25
15
61. Ln. 255, Xintai Rd.
(No. 220, Zhonghuan Rd. (Side))
20
10
62. Qionglin Park
(No. 16, Sec. 1, Zhonghuan Rd.)
29
1
63. HONHUI SI YUAN SQUARE
(No. 51, Fugui Rd.(Opposite))
20
20