Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. Xiushan Elementary School
(Gengsheng St./Zili Rd.)
34
12
2. MRT Yongan Market Sta.
(Zhong’an St./Ln. 378, Zhonghe Rd.)
18
10
3. Zhonghe Park
(Anle Rd./Dehe Rd.)
12
26
4. Zhonghe Civil Sports Center
(Sec. 1, Hecheng Rd./ Zhongzheng Second Bridge)
10
40
5. MRT Nanshijiao Sta.(Exit ˋ4)
(No.3 , Jieyun Rd.)
8
44
6. Jinghe Senior High School
(Jinhe & Hecheng Intersection)
8
14
7. Zhonghe Global Mall
(No.130, Sec. 3, Zhongshan Rd.)
5
15
8. Huafu Civil Activity Center
(No.296, Minde Rd. (opposite))
22
6
9. Zhonghe Land Office
(No.280, Fuxing Rd.)
10
6
10. Hwa Hsia University of Technology
(No.111, Gongzhuan Rd.)
27
1
11. Xiulang & Chenggong Intersection
(Sec. 3, Xiulang Rd./Sec. 2, Chenggong Rd.)
25
7
12. Minxiang Art Zone
(No.120, Minzhi St.(oppsite))
34
2
13. Jing’an / Bannan Intersection
(Jing’an Rd./Bannan Rd.)
9
9
14. Fuxiang Village (Zhonghe Ditch)
(No.1, Aly. 7, Ln. 90, Fuxiang Rd.(oppsite))
27
3
15. Minde Parking Lot
(No.188, Minde Rd.)
24
2
16. Zhonghe Ziqiang Park
(No.181, Juguang Rd.(oppsite))
26
6
17. Zhonghe District Office
(No.634-2, Jingping Rd.)
17
7
18. New Taipei Municipal Zhonghe Senior High School
(No.460, Liancheng Rd.)
21
15
19. Anbang Park
(Anbang St./Liansheng St.(intersection))
32
2
20. Chiahe Park
(No.27, Ln. 2, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist(oppsite))
33
1
21. Minle Jenhsing Square
(No.39, Ln. 266, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.)
27
9
22. Tekuang & Kuokuang Intersection
(Deguang Rd., Zhonghe Dist./Guoguang St.)
25
1
23. Fuhe Temple
(No.112, Guangfu Rd., Zhonghe Dist)
32
18
24. Feito Community(Xingnan Rd.)
(No.4, Ln. 159, Sec. 2, Xingnan Rd., Zhonghe Dist(sidewalk))
27
3
25. Yuantong & Jinhe Intersection
(Ln. 367, Yuantong Rd., Zhonghe Dist.)
29
17
26. Zhonghe & Anhoe Rd.
(Zhonghe Rd./Anhe Rd., Zhonghe Dist.)
17
17
27. Uanchi Big Town Commun
(Sec. 3, Zhongshan Rd./Taixin St., Zhonghe Dist.)
18
2
28. Yuansheng Park
(No.591, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.)
3
29
29. Anle & Yian Rd. Intersection
(No.1, Anle Rd., Zhonghe Dist.)
5
11
30. Yuanxiong Left Bank
(No.90, Zhongyuan 3rd St., Zhonghe Dist.)
20
20
31. Wayao Ditch (Fuzhen Village)
(No.27, Aly. 33, Ln. 312, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.)
23
9
32. Ln.161,Zhongzheng & Zhongzheng Intersection
(No.5, Aly. 26, Ln. 161, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist)
36
10
33. Zhonghe Youth Rental House
(No.7, Ln. 127, Xiufeng St., Zhonghe Dist.)
43
3
34. MRT Zhongyuan Sta.
(No.496, Bannan Rd., Zhonghe Dist.)
15
51
35. Bihe Temple
(Liancheng Rd. / Ln. 261, Liancheng Rd., Zhonghe Dist.)
13
27
36. Aly. 33, Ln. 335, Yuantong Rd.
(No.15, Aly. 33, Ln. 335, Yuantong Rd., Zhonghe Dist.)
23
1
37. Shanbei Park
(No.2, Aly. 36, Ln. 33, Zhuangjing Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
24
0
38. MRT Jingping Sta.
(No.127, Jingping Rd., Zhonghe Dist.)
22
16
39. Jisui Junior High School
(No.71, Min’an St., Zhonghe Dist.(opposite))
20
4
40. Sec. 3, Huanhe W. Rd. (Rian Community)
(No.66, Sec. 3, Huanhe W. Rd., Zhonghe Dist.)
19
5
41. Zhongyuan E. St. (Left Shore Peony Park)
(Zhongyuan E. St./Zhongyuan 2nd St., Zhonghe Dist.)
27
11
42. Ln. 34, Sec. 2, Xingnan Rd.
(No. 1, Ln. 34, Sec. 2, Xingnan Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
23
1
43. MRT Zhonghe Station
(No. 291, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.)
21
7
44. MRT Xiulang Bridge Station
(No. 2, Jingping Rd., Zhonghe Dist.)
18
8
45. Minyou Park
(No. 118-6, Sec. 3, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
21
9
46. Aly. 11, Ln. 109, Huaxin St.
(Aly. 11, Ln. 109, Huaxin St., Zhonghe Dist.)
49
1
47. Guanghua Bridge (Baoping Rd.)
(Aly. 3, Sec. 2, Zhongshan Rd./Baoping Rd., Zhonghe Dist.)
24
12
48. MRT Qiaohe Station
(No. 468, Bannan Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
24
38
49. Zhanghe Junior High School
(No. 30, Guangfu Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
27
23
50. Deguang & Juguang Intersection
(No. 12, Deguang Rd., Zhonghe Dist.)
25
13
51. MRT Jingan Station
(No. 486, Jingping Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
10
36
52. Shuang Ho Hospital
(No. 281, Zhongzheng Rd.)
3
27