Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Bade Rd. & Zhongpo Rd. Intersection
(No. 873, Sec. 4, Bade Rd.)
7
33
2.0
Lixing Bridge (Nangang)
(No. 2, Aly. 16, Ln. 101, Sec. 1, Academia Rd.)
12
6
2.0
Xiaowan Social Housing
(Ln. 258, Xiangyang Rd. & Ln. 39, Chongyang Rd. Intersection (Southwest))
28
23
2.0
Zhongpo Rd. & Civic Blvd. Intersection (Northeast)
(Zhongpo N. Rd. & Sec. 7, Civic Blvd. Intersection (Northeast))
12
7
2.0
Academia Park
(No. 9, Aly. 58, Ln. 12, Sec. 2, Academia Rd. (West))
33
7
2.0
Humanities and Social Science Building
(No. 128, Sec. 2, Academia Rd.)
20
0
2.0
Academia Sinica Gymnasium (East)
(No. 128, Sec. 2, Academia Rd. (Gymnasium))
5
25
2.0
China University of Science and Technology
(No. 246, Sec. 3, Yanjiuyuan Rd. (East))
13
7
2.0
Zhongxing Park
(Aly. 10, Ln. 70, Sec. 2, Academia Rd. & Ln. 98, Sec. 2, Academia Rd. Intersection)
7
8
2.0
Taipei Metro Neihu Depot (Gangdong St.)
(No. 77, Jingmao 1st Rd. (Gangdong St.))
9
11
2.0
Liufu Park
(No. 25, Aly. 23, Ln. 35, Sec. 2, Academia Rd. (North))
2
17
2.0
World Trade Park
(No. 188-1, Jingmao 2nd Rd.)
24
11
2.0
No. 532, Sec. 8, Civic Blvd.
(No. 532, Sec. 8, Civic Blvd. (North))
4
11
2.0
Yucheng Park
(No. 247, Yucheng St. (Opposite))
26
10
2.0
Yucheng Park (Ln. 178, Chengfu Rd.)
(No. 8, Ln. 178, Chengfu Rd. (Opposite))
16
11
2.0
Yucheng Park Sports Center
(-No. 19, Zhongpo S. Rd.)
24
2
2.0
Yudong Park (Dongxin St.)
(Dongxin St. & Sec. 7, Civic Blvd. Intersection (North))
3
11
2.0
Siangyang Greens
(No. 76, Sec. 1, Chenggong Rd. (Opposite))
13
4
2.0
XiangYang Rd. & Civic Blvd. Intersection (Northwest)
(XiangYang Rd. & Sec. 7, Civic Blvd. Intersection)
1
12
2.0
Xiangyang Rd. & Nangang Rd. Intersection
(No. 49, Xiangyang Rd. (North))
17
10
2.0
XiangYang Rd. & NanGang Rd. Intersection (Northwest)
(No. 312, Sec. 2, NanGang Rd.)
1
15
2.0
Hexing Square
(No. 17, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd. (Northeast))
43
0
2.0
Hele Park
(No. 46, Yucheng St. (East))
6
9
2.0
Ln. 197, Chengfu Rd.
(Ln. 197, Chengfu Rd. & Chengfu Rd. Intersection)
5
10
2.0
Cheng De Liti Parking
(Chengfu Rd. & Aly. 10, Ln. 80, Dongxin St.)
14
3
2.0
Chengde Junior High School
(No. 15, Ln. 118, Dongxin St. Southwest))
9
35
2.0
Chengde Greens
(No. 65, Dongxin St. (Southeast))
17
0
2.0
Baifu Park
(No. 7, Ln. 309, Fude St. (South))
4
21
2.0
Yu Cheng Senior High School
(No. 71, Huimin St. (West))
3
17
2.0
Ln. 527, Sec. 7, Zhongxiao E Rd. Intersection
(No. 552, Sec. 7, Zhongxiao E Rd.)
17
9
2.0
Ln. 212, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.
(No. 226, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.)
7
8
2.0
Ln. 225, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd Intersection
(No. 219, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.)
24
11
2.0
Ln. 278, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.
(Zhongxiao E. Rd. & Ln. 278, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd. Intersection)
11
3
2.0
Kunyang Park
(No. 173, Kunyang St.)
2
12
2.0
Dongyang Park
(No. 34, Ln. 125, Chongyang Rd. (East))
21
27
2.0
Dongxin Elementary School
(No. 68, Dongming St. (North))
7
15
2.0
Ln. 63, Dongxin St.
(Dongxin St. & Ln. 63, Dongxin St. Intersection)
14
1
2.0
Nangang Park (Dongxin St)
(No. 1, Ln. 170, Dongxin St. Southwest))
12
13
2.0
Nangang Park (Ln. 170, Dongxin St.)
(No. 63, Ln. 170, Dongxin St. (Opposite))
5
11
2.0
Nangang Park (Fude St)
(No. 383, Fude St. (North))
40
16
2.0
Nangang Community
(No. 80, Ln. 373, Fude St.)
23
2
2.0
Nangangjiaya Sta.
(No. 1, Ln. 3, Sec. 2, Academia Rd. (West))
6
18
2.0
Nangang Train Sta. (Civic Blvd)
(No. 313, Sec. 1, Nangang Rd.)
21
9
2.0
Nangang Train Sta. (Zhongxiao E. Rd.)
(Sec. 7, Zhongxiao E. Rd. & Ln. 415, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd. Intersection)
7
17
2.0
Nangang Sta. (Ln. 415, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd.)
(No. 510, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd. (Northwest))
4
7
2.0
Nangang Train Sta. (Xinghua Rd.)
(Xinghua Rd. & Sec. 8, Civic Blvd. Intersection (Northwest))
32
16
2.0
Nangang Station Building B (Civic Blvd.)
(No. 359, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd.)
6
18
2.0
Nangang Pumping Station
(No. 505, Chongyang Rd.)
6
7
2.0
Nangang Rd. & Dongxin St. Intersection
(No. 4, Dongxin St. (East))
9
19
2.0
Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2
(Jingmao 2nd Rd. & Sec. 1, Nangang Rd. Intersection (Northwest))
8
10
2.0
Nangang Senior High School (Kunyang St.)
(No. 58, Kunyang St. (East))
13
13
2.0
Nangang Elementary School
(No. 67, Huimin St. (Southeast))
24
17
2.0
Nangang Evacuating Gate
(No. 398, Songhe St. (Opposite))
15
9
2.0
NKSP (Xinmin St)
(No. 15, Xinmin St. (North))
23
2
2.0
Ln. 178, Sec. 2, Nangang Rd.
(Sec. 2, Nangang Rd. & Ln. 178, Sec. 2, Nangang Rd. Intersection (North))
17
1
2.0
Ln. 130, Sec. 3, Nangang Rd.
(No. 380, Songhe St. (Opposite))
1
11
2.0
Ln. 190, Sec. 3, Nangang Rd.
(No. 358, Songhe St. (Opposite))
0
16
2.0
Ln. 220, Sec. 3, Nangang Rd. Intersection
(No. 133, Sec. 3, Nangang Rd.)
1
24
2.0
Ln. 290, Sec. 3, Nangang Rd. Intersection
(No.20, Ln. 314, Sec. 3, Nangang Rd.)
7
13
2.0
Ln. 80, Sec. 3, Nangang Rd.
(Sec. 3, Nangang Rd. & Ln. 80, Sec. 3, Nangang Rd. Intersection)
14
1
2.0
Nanhu Bridge (Ln. 255, Jingmao 2nd Rd.)
(No. 1, Ln. 255, Jingmao 2nd Rd.)
13
7
2.0
Ln. 151, Sec. 1, Academia Rd.
(No. 18, Ln. 151, Sec. 1, Academia Rd.)
7
7
2.0
Academia Sinica (Jiuzhuang St. Intersection)
(No. 1, Sec. 1, Jiuzhuang St. (West))
14
16
2.0
Dr.Hu Shih Park
(No. 130, Sec. 2, Academia Rd. Intersection (East))
17
3
2.0
Lingyun Village 5 (Ln. 8, Sec. 3, Yanjiuyuan Rd.)
(No. 1, Ln. 10, Sec. 3, Yanjiuyuan Rd. (East))
5
21
2.0
Lingyun Market
(No. 9, Ln. 68, Sec. 3, Academia Rd. (North))
8
17
2.0
National Biotechnology Research Park
(No. 128, Sec. 2, Academia Rd. (NBRP))
16
14
2.0
MRT Kunyang Sta. (Exit 1)
(No. 403, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.)
40
25
2.0
MRT Kunyang Sta. (Exit 4)
(No. 465, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.)
11
17
2.0
MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 4)
(No. 32, Sec. 1, Nangang Rd.)
3
19
2.0
MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 5)
(No. 1, Sec. 1, Academia Rd. (Exit 5))
34
39
2.0
MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 6)
(No. 28, Sec. 1, Nangang Rd.)
7
18
2.0
MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 7)
(No. 2, Aly. 16, Ln. 1, Fukang St. (East))
0
20
2.0
MRT Nangang Sta. (Exit 1)
(No. 380, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd. (Exit 1))
13
7
2.0
MRT Nangang Sta. (Exit 2)
(No. 380, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd. (Exit 2))
8
15
2.0
MRT Nangang Software Park Sta. (Exit 2)
(No. 183, Jingmao 2nd Rd. (Exit 2))
22
15
2.0
MRT Houshanpi Sta. (Exit 3)
(No. 150, Yucheng St.)
5
13
2.0
Park St. & Chongyang Rd. Intersection
(No. 458, Chongyang Rd.(West))
16
5
2.0
Xinfu Park
(No. 2, Ln. 47, Fukang St. (Opposite))
1
11
2.0
Xinxin Park (Ln. 60, Kunyang St.)
(No. 8, Ln. 47, Sec. 3, Nangang Rd. (South))
18
2
2.0
Jingmao Park
(No. 58, Jingyuan St. (North))
12
8
2.0
Fushan Park
(No. 27, Ln. 44, Fushan St. (Southeast))
16
9
2.0
Taipei Public Library Nangang Branch
(No. 350, Sec. 1, Nangang Rd.)
3
37
2.0
Taipei Pop Music Center (Civic Blvd)
(No. 99, Sec. 8, Civic Blvd.)
4
17
2.0
Taipei Pop Music Center
(No. 200-1, Sec. 2, Nangang Rd.(South))
11
10
2.0
Xing Zhong Parking Lot (Xingzhong Rd.)
(No. 1, Ln. 44, Xingzhong Rd. (East))
13
13
2.0
XingZhong Rd. & ChongYang Rd. Intersection
(XingZhong Rd. & ChongYang Rd. Intersection)
6
8
2.0
Xingnan Park
(No. 269, Chongyang Rd. (South))
22
4
2.0
Jiuzhuang Police Station
(Sec. 1, Jiuzhuang St. & Ln. 215, Sec. 1, Jiuzhuang St. Intersection)
4
11
2.0
Jiuzhuang Recreation Center
(No. 11, Ln. 91, Sec. 1, Jiuzhuang St. Southwest))
17
8
2.0
JiuZhuang Elementary School(Sec. 1, Jiuzong Rd.)
(Sec. 1, Jiuzong Rd. & Ln. 145, Sec. 1, Jiuzong Rd. Intersection)
8
7
2.0