Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Ln. 37, Sec. 2, Zhongxing Rd.
(No. 35, Sec. 2, Zhongxing Rd. (Under the freeway))
12
8
2.0
Wugong 5th & Wuquan Rd. Intersection
(No. 38, Wugong 5th Rd.(Opposite))
14
4
2.0
Wugu Gongshang Parking Lot
(No. 17, Sec. 4, Zhongxing Rd.(North))
10
8
2.0
Wugu Civil Sports Center
(No. 353, Sec. 3, Chengtai Rd.(Opposite))
11
7
2.0
Wugu Post Office
(No. 9, Ln 80, Sec 1, Lingyun Rd, Wugu District)
18
7
2.0
Wugu Gongwu Park
(Fangzhou 5th Rd./Fangzhou 3rd. Rd.(Northwest))
21
13
2.0
Taipei Deyi GO
(No. 116, Siwei Rd., Wugu Dist.)
4
10
2.0
Minyi Park
(Ln. 6, Wufu Rd.)
12
4
2.0
Yong'an Bridge Parking Lot
(Sec.3, Zhongxing Rd. (Yong'an Bridge Parking Lot))
6
8
2.0
Chenggong Sport Park
(No. 116-2, Xiyun Rd., Wugu Dist.)
4
10
2.0
Chengzhou Parking Lot
(Ln.149, Sec.1, Lingyun Rd. (Chengzhou Parking Lot))
15
3
2.0
Chengzhou Elementary School
(No.493, Sec. 3, Chengtai Rd., Wugu Dist. (East))
10
6
2.0
Ln. 22, Sec. 4, Chengtai Rd.
(No. 29, Ln. 22, Sec. 4, Chengtai Rd., Wugu Dist.(opposite))
19
29
2.0
Sec. 1, Chengtai Rd. (CPC)
(No.194, Sec. 1, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
7
9
2.0
Chengde Park
(Sec. 3, Chengtai Rd.& Shuhong N. Rd.(intersecion))
7
9
2.0
Fangzhou 8th Road
(No. 152, Fangzhou 8th Rd., Wugu Dist.(opposite))
9
7
2.0
Ln. 158, Sec. 1, Lingyun Rd.
(No. 22, Ln. 158, Sec. 1, Lingyun Rd. (Opposite))
8
7
2.0
Ln. 1, Yushi Rd.
(No.5, Ln. 1, Yushi Rd., Wugu Dist.)
2
14
2.0
Luguan Public Housing Complex
(Sec. 1, Minyi Rd./Ln. 183, Sec. 1, Minyi Rd., Wugu Dist.)
3
13
2.0
Mao Shang Public Housing
(No.76-3, Denglin Rd., Wugu Dist.)
9
14
2.0
New Taipei City Exhibition Hall
(No.35, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.(Opposite))
15
9
2.0
New Taipei City Library Wugu-Chenggong Branch
(No.167, Xiyun Rd. (South))
4
12
2.0
Xincheng 1st. Rd.
(No. 169, Sec. 2, Xinwu Rd.(North))
10
5
2.0
Deyin Elementary School
(Ln. 98, Sec. 1, Chengtai Rd. & Sec. 1, Chengtai Rd. (Northwest))
10
7
2.0
DeTai Park
(No. 79, Sec. 1, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
13
0
2.0
Wugu Gongshang Parking Towe
(No.19-1, Sec. 4, Zhongxing Rd., Wugu Dist(oppsite))
21
1
1.0
Wugu Civil Sports Center
(No. 353, Sec. 3, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
26
2
1.0
Wu Gu Post Office
(No.9, Ln. 80, Sec. 1, Lingyun Rd., Wugu Dist.)
18
0
1.0
Wugu Gongwu Park
(Fangzhou 5th Rd./Fangzhou 2nd Rd., Wugu Dist.)
20
0
1.0
Taipei Deyi GO
(No. 116, Siwei Rd., Wugu Dist.)
14
2
1.0
Minyi Park
(Wufu Rd./Ln. 6, Wufu Rd., Wugu Dist.)
32
0
1.0
Chengzhou Elementary School
(No.493, Sec. 3, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
12
0
1.0
Sec. 1, Chengtai Rd. (CPC)
(No.194, Sec. 1, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
10
0
1.0
Chengde Park
(Sec. 3, Chengtai Rd./Chengzhou 8th Rd.(intersecion))
27
3
1.0
Fangzhou 8th Road
(No. 152, Fangzhou 8th Rd., Wugu Dist.(opposite))
18
0
1.0
Ln. 158, Sec. 1, Lingyun Rd.
(No. 22, Ln. 158, Sec. 1, Lingyun Rd. (Opposite))
23
1
1.0
Ln. 1, Yushi Rd.
(No.5, Ln. 1, Yushi Rd., Wugu Dist.)
14
0
1.0
Luguan Public Housing Complex
(Sec. 1, Minyi Rd./Ln. 183, Sec. 1, Minyi Rd., Wugu Dist.)
14
0
1.0
New Taipei City Exhibition Hall
(No.35, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.)
28
0
1.0
New Taipei City Library Wugu-Chenggong Branch
(No.165, Xiyun Rd.)
26
0
1.0
New Taipei City Labor Activity Center
(No.9, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.)
18
0
1.0
De-Yin Elementary School
(No.2, Mingde Rd.(oppsite))
24
6
1.0