Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Shanbei Park
(No.2, Aly. 36, Ln. 33, Zhuangjing Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
21
11
2.0
Zhongshan & Qiao'an Intersection
(No. 362, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.)
6
6
2.0
Ln.161,Zhongzheng & Zhongzheng Intersection
(No.5, Aly. 26, Ln. 161, Zhongzheng Rd.)
13
43
2.0
Zhonghe Park
(No.148, Anle Rd.(Opposite))
34
23
2.0
Zhonghe Park (Anping Rd. & Zhong'an St. Intersection)
(No. 162, Anping Rd. (Opposite))
5
9
2.0
Zhonghe Land Office
(No.280, Fuxing Rd.)
16
12
2.0
Zhonghe & Anhoe Rd.
(No. 212, Zhonghe Rd. (East))
20
24
2.0
Neutralize Ziqiang Park
(No.181, Juguang Rd. (opposite park West))
9
30
2.0
Zhonghe Youth Rental House
(No.7, Ln. 127, Xiufeng St.)
18
39
2.0
Zhonghe District Office
(No.634-2, Jingping Rd.)
13
19
2.0
Zhonghe Civil Sports Center
(Sec. 1, Hecheng Rd./ Zhongzheng Second Bridge)
48
16
2.0
Zhonghe Global Mall
(No.130, Sec. 3, Zhongshan Rd.)
25
13
2.0
Zhongyuan Zhongban Rd. Imtersection
(No. 146, Zhongyuan St.)
11
7
2.0
Zhongyuan 5th St. Intersection
(No. 126, Zhongyuan St.)
10
10
2.0
Zhongyuan Pumping Station
(No. 123, Sec. 3, Huanhe W. Rd., Zhonghe Dist.)
14
1
2.0
Zhongyuan E St. ( Left bank Peony Garden )
(Zhongyuan E St. / Zhongyuan 2nd St. Intersection)
26
25
2.0
Ln. 180, Zhongxing St. Intersection
(No. 200, Zhongxing St. (Front))
12
6
2.0
Uanchi Big Town Commun
(Sec. 3, Zhongshan Rd./Taixin St., Zhonghe Dist.)
13
16
2.0
Ln.29, Shuiyuan Rd. & Guanghua St. Intersection
(No.10, Ln.29, Shuiyuan Rd. (opposite))
5
6
2.0
Taiwan Tech. Park
(No. 149, Jian 8th Rd.(Opposite))
24
6
2.0
Taipower Zhonghe Service Center
(No. 33, Heping St.)
12
5
2.0
Minyou Park
(No. 118-3, Sec. 3, Zhongshan Rd. (opposite))
37
11
2.0
Minxiang Art Zone
(No.30, Minzhi St.(oppsite))
30
20
2.0
Minde Parking Lot
(No.188, Minde Rd.)
10
22
2.0
Minde Rd. Intersection
(No. 47, Minde Rd.)
2
13
2.0
Minle Jenhsing Square
(No.33, Ln. 266, Yuanshan Rd.)
20
22
2.0
Minle Parking Lot
(No. 65, Minle Rd.)
17
3
2.0
Wayao Ditch (Fuzhen Village)
(No.27, Aly. 33, Ln. 312, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.)
31
10
2.0
Guanghua Bridge (Baoping Rd.)
(No. 58, Ln. 3, Sec. 2, Zhongshan Rd.)
17
14
2.0
Anping bridge
(No. 47, An'he Rd.(Opposite))
6
9
2.0
Anbang Park
(Anbang St./Liansheng St.(intersection))
20
33
2.0
Xiushan Park(North)
(No. 27, Ln. 15, Zili Rd.)
3
11
2.0
Xiushan Elementary School
(Gengsheng St./Zili Rd.)
7
63
2.0
Xiulang & Chenggong Intersection
(No.215, Sec. 2, Chenggong Rd.(West))
5
46
2.0
I1191 Aly.12, Ln,10, Sec.3, Xiulang Rd.
(No. 2-5, Sec. 3, Xiulang Rd.(side))
9
8
2.0
Chiahe Park
(No.25, Ln. 2, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist (North))
18
9
2.0
Jiahe Park (Aly.5, Ln.64, Sec.2, Zhongshan Rd.)
(No.9, Aly.6, Ln.136, Sec.2, Zhongshan Rd. (west))
9
17
2.0
Jiahe Park (Aly.7, Ln.64, Sec.2, Zhongshan Rd.)
(No.3, Aly.7, Ln.64, Sec.2, Zhongshan Rd. (opposite))
9
6
2.0
Hecheng Parking Lot
(No. 501, Zhongzheng Rd.(East))
4
11
2.0
Ban'nanLiyan St. Intersection
(No. 486, Bannan Rd., Zhonghe Dist.)
9
6
2.0
No. 492, Bannan Rd.
(No. 492, Bannan Rd.)
13
2
2.0
Lane 56, Nanhua Rd
(No. 57, Nanhua Rd. (Opposite))
5
11
2.0
Jian 6th. & Zhongzheng Intersection
(No. 806, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist. (side))
8
4
2.0
Feituo 2nd Village
(No. 56, Zhongxiao St.(Opposite))
5
6
2.0
Feito Community(Xingnan Rd.)
(No.4, Ln. 159, Sec. 2, Xingnan Rd., Zhonghe Dist(sidewalk))
19
21
2.0
Ln. 36, Yuanshan Rd. Intersection
(No. 39, Yuanshan Rd.)
6
13
2.0
Yuansheng Park
(No.591, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.)
30
9
2.0
Oven ground Under the mountain Basketball court
(Sec 2 Xingnan Rd. & Ln. 399, Sec 2 Xingnan Rd.(Southeast))
10
4
2.0
Guoguang St. Circle Park
(No. 1, Aly. 14, Ln. 112, Guoguang St.)
6
10
2.0
MRT Zhonghe Station
(No. 291, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist)
29
7
2.0
MRT Zhogyuan Station
(No.496, Bannan Rd.)
37
37
2.0
MRT Yongan Market Sta.
(No.126, Zhong’an St.(East))
58
13
2.0
MRT Xiulang Bridge Station
(No. 2, Jingping Rd., Zhonghe Dist.)
24
20
2.0
MRT Nanshijiao Sta.(Exit 4)
(No.3, Jieyun Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
95
1
2.0
MRT Jingping Sta.
(No.127, Jingping Rd. (East))
19
39
2.0
MRT Jingping Sta.(Ln. 278, Jingping Rd. Intersection)
(No. 258, Jingping Rd.)
20
0
2.0
MRT Jingan Station
(No. 486, Jingping Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
96
0
2.0
MRT Qiaohe Sta.
(No. 467, Bannan Rd.)
63
7
2.0
Ln.136, Juguang Rd.
(No.145, Juguang Rd. (front))
4
11
2.0
Jingping Rd. & Qiaohe Rd. Intersection
(No. 241, Qiaohe Rd. (South))
9
6
2.0
Jingben Village Activity Center
(No. 4, Ln. 423, Jingxin St.(North))
13
2
2.0
Jing’an / Bannan Intersection
(Jing’an Rd./Bannan Rd.)
38
1
2.0
Jingxin Parking Lot
(No. 12, Ln. 399n Jingxin St.)
7
5
2.0
Jingxin Elementary School
(No. 33, Lane 467, Jingxin St.(Front))
8
6
2.0
Hwa Hsia University of Technology
(No.111, Gongzhuan Rd.)
27
31
2.0
Hwa Hsia University of Technology(Huaxin St.)
(No. 148, Huaxin St.(South))
1
15
2.0
Aly. 11, Ln. 109, Huaxin St.
(Aly. 11, Ln. 109, Huaxin St.)
33
20
2.0
Ln. 143, Huaxin St.
(No. 61-2, Ln. 143, Huaxin St.(West))
4
11
2.0
Huafu Park
(No. 109, Huashun St.(West))
8
8
2.0
Huafu Civil Activity Center
(No.296, Minde Rd. (opposite))
15
21
2.0
Aly. 33, Ln. 335, Yuantong Rd.
(No.15, Aly. 33, Ln. 335, Yuantong Rd., Zhonghe Dist.)
14
12
2.0
Yuantong Green Way
(No. 176, Yuantong Rd.(East))
7
6
2.0
Yuantong & Jinhe Intersection
(No.8, Ln. 367, Yuantong Rd.)
10
44
2.0
New Taipei Municipal Zhonghe Senior High School
(No.573-2, Liancheng Rd.(opposite))
22
10
2.0
Jiasui Park
(No. 12, Aly. 40, Ln. 143, Yuanshan Rd.)
8
2
2.0
Shoude New Village
(No. 12, Shoude St.)
8
10
2.0
Zhanghe Junior High School
(No. 30, Guangfu Rd.)
56
9
2.0
Bihe Village Park(Jiankang Rd.)
(No. 226, Jiankang Rd.)
6
10
2.0
Bihe Temple
(No. 368-12, Zhongshan Rd.)
24
22
2.0
Fuhe Temple
(No.112, Guangfu Rd.)
24
33
2.0
Fuxiang Rd. & Yonghe Rd. Intersection
(No. 9, Fuxiang Rd. (Front))
8
3
2.0
Fuxiang Village (Zhonghe Ditch)
(No.1, Aly. 7, Ln. 90, Fuxiang Rd.(oppsite))
7
32
2.0
FarEast Century Park Building C
(No. 6, Jian 8th Rd)
18
5
2.0
Yuanxiong Left Bank
(No.90, Zhongyuan St., Zhonghe Dist.(West))
15
35
2.0
Auditor Training Building
(No. 5, Ln. 109, Huaxin St.(Southeast))
2
8
2.0
Tekuang & Kuokuang Intersection
(Deguang Rd., Zhonghe Dist./Guoguang St.)
30
9
2.0
Deguang & Juguang Intersection
(No. 2, Juquang Rd., Zhonghe Dist.)
15
32
2.0
Jisui Junior High School
(No.71, Min’an St., Zhonghe Dist.(opposite))
23
10
2.0
Ln. 231, Sec. 2, Xingnan Rd. Intersection
(No. 180, Sec. 2, Xingnan Rd.(Opposite))
8
11
2.0
Ln. 34, Sec. 2, Xingnan Rd.
(No. 1, Ln. 34, Sec. 2, Xingnan Rd., Zhonghe Dist.(opposite))
15
17
2.0
Jinghe Senior High School
(Jinhe & Hecheng Intersection)
24
4
2.0
Sec. 3, Huanhe W. Rd. (Rian Community)
(No.66, Sec. 3, Huanhe W. Rd., Zhonghe Dist.)
15
17
2.0
Shuanghe Bridge
(No.2, Ln. 3, Sec. 2, Zhongshan Rd.(Opposite))
8
31
2.0
Shuang Ho Hospital
(No. 281, Zhongzheng Rd.)
20
17
2.0
Shuang ho Hospital(Ln. 252, Yuantong Rd. Intersection)
(No. 252-3, Yuantong Rd.(South))
19
17
2.0