Jump to center

::: 信義快速道路

Back
Font size A+ A A-
起點道路名稱: 象山隧道北口
迄點道路名稱: 信義路
方位: 北
方向: 右
順序: 0.0
路況速率: 44
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 象山隧道南口
迄點道路名稱: 象山隧道北口
方位: 北
方向: 右
順序: 1.0
路況速率: 70
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 文山隧道北口
迄點道路名稱: 象山隧道南口
方位: 北
方向: 右
順序: 2.0
路況速率: 66
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 文山隧道南口
迄點道路名稱: 文山隧道北口
方位: 北
方向: 右
順序: 3.0
路況速率: 78
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 木柵路
迄點道路名稱: 文山隧道南口
方位: 北
方向: 右
順序: 4.0
路況速率: 57
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 文山隧道南口
迄點道路名稱: 木柵路
方位: 南
方向: 左
順序: 5.0
路況速率: 63
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 文山隧道北口
迄點道路名稱: 文山隧道南口
方位: 南
方向: 左
順序: 6.0
路況速率: 72
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 象山隧道南口
迄點道路名稱: 文山隧道北口
方位: 南
方向: 左
順序: 7.0
路況速率: 66
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 象山隧道北口
迄點道路名稱: 象山隧道南口
方位: 南
方向: 左
順序: 8.0
路況速率: 68
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------
起點道路名稱: 信義路
迄點道路名稱: 象山隧道北口
方位: 南
方向: 左
順序: 9.0
路況速率: 39
更新時間: 2024-07-22 22:19:02.0
----------------------------------